niedziela, 13 maja 2012

Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu
Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1. Stanowisko dyrektora szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: a. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, b. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, c. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, d. uzyskał: co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej e. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, f. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne, g. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, h. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, i. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.). 2. Stanowisko dyrektora szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania w pkt 2 lit. b – i. 3. Stanowisko dyrektora szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania: a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, b) ukończyła studia magisterskie; c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym; d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; f) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. b,e,g,h,i. 4. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać: a. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, b. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, c. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy zawodowej – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem. d. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c, e. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, f. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, g. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, h. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, i. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), j. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), k. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (nie dotyczy osoby niebędącej nauczycielem) l. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego ( nie dotyczy osoby niebędącej nauczycielem) m. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) ( nie dotyczy osoby nie będącej nauczycielem), n. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 5. Oferty należy składać w terminie do dnia 24.05.2012r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu”. 6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kościerzyna. 7. Konkurs odbędzie się 25.05.2012 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Zakładu Oświaty Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna.